PNVT

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu (Bac Lieu Department of Labours, War Invalids and Social Affairs) thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của Uỷ Ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Chức năng của Sở …