nghi-quyet-05-2017-nq-hdnd-quy-dinh-le-phi-cap-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-tinh-quang-ngai

Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND quy định lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi

Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND quy định lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown