Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND quy định lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi

Lệ phí cấp giấy phép lao động được Kỳ họp thứ 5, khóa XII, Hội Đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thông qua trong nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND, ngày 30 tháng 3 năm 2017. Doanh nghiệp, người nước ngoài có thể tìm hiểu lệ phí làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Quảng Ngãi bằng cách xem toàn văn văn bản nghị quyết dưới đây.

Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND quy định lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 05/2017/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 3 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT
QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XII – KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ

Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CPngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

2. Đối tượng áp dụng

a) Đối tượng nộp lệ phí: Người sử dụng lao động người nước ngoài khi làm thủ tục để được cơ quan quản lý nhà nước cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

b) Tổ chức thu lệ phí: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

c) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan kê khai, thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Mức thu lệ phí

1. Mức thu lệ phí cấp mới giấy phép lao động là 600.000 đồng/01 giấy phép.

2. Mức thu lệ phí cấp lại giấy phép lao động là 450.000 đồng/01 giấy phép.

Điều 3. Kê khai thu, nộp, quản lý lệ phí

1. Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí theo từng lần phát sinh.

2. Tổ chức thu lệ phí nộp toàn bộ tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 4 năm 2017 và thay thế Nghị quyết số05/2015/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi./.

CHỦ TỊCH

Bùi Thị Quỳnh Vân

Như vậy, theo nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của Hội Đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thì người sử dụng lao động người nước ngoài khi làm thủ tục để được cơ quan quản lý nhà nước cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi sẽ là đối tượng phải nộp lệ phí cấp giấy phép lao động. Và nghị quyết này sẽ chính thức được áp dụng kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2017.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!
GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG PNVT 
CHUYÊN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ KHÓ – HỒ SƠ BỊ TỪ CHỐI BẰNG CÔNG VĂN
217/2A1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 3514 7944  | (028) 2253 7444

Email: pnvt09@gmail.com ; pnvt04@gmail.com (TPHCM)

pnvt04@gmail.com ; pnvt07@gmail.com ; pnvt06@gmail.com ; pnvt08@gmail.com (Từ Đà Nẵng vào Nam: Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Long An, Lâm Đồng,…)

Than phiền và góp ý: pnvtvn@gmail.com; Di động: 0977 97 99 96

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown