Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty – Mã số thuế:
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Vietnam National University, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (tiếng Anh: Viet Nam National University, Ho Chi Minh City) là một trong năm hệ thống đại học quốc gia, được đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, được đánh giá là một trong 750 trường/nhóm trường đại học tốt nhất thế giới của Việt Nam.[5]

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học-công nghệ, đa ngành có chất lượng cao, giữ vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam.
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown